หน้าแรก arrow ข้อมูลสถานีตำรวจ
ข้อมูลสถานีตำรวจ
อัตราค่าปรับจราจร PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 10:12น.

Image
อัตราค่าปรับจราจร อัตราค่าปรับ ได้ออกข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ แบบใบสั่ง และกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โดยกำหนดค่าปรับของแต่ละข้อหาไว้ให้พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่จราจร ถือปฏิบัติ ฉะนั้นการจะไปชำระที่สถานีตำรวจ หรือชำระทางไปรษณีย์ จะต้องชำระค่าปรับในอัตราเดียวกันขั้นตอนการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์1.       ผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถต้องถ่ายเอกสารใบสั่งทั้ง 2 หน้า Imageโดยกรอกข้อความในสำเนาใบสั่งในส่วนของ "บันทึกของผู้ต้องหา" ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ (ใบสั่งตัวจริงเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 2.       ไปที่ทำการไปรษณีย์แห่งใดก็ได้พร้อมแจ้งความจำนงว่าจะชำระค่าปรับทางไปรษณีย์3.       เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะมอบใบฝากธนาณัติในประเทศ และซองจดหมายจำนวน 2 ซอง เพื่อดำเนินการดังนี้ o        กรอกรายละเอียดในใบฝากส่งไปรษณีย์ธนาณัติในประเทศสั่งจ่าย "ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ" ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง o        จ่าหน้าซอง โดยซองแรกให้จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าสถานีตำรวจ หรือหัวหน้าหน่วยงานตำรวจที่ออกใบสั่ง และซองที่สองให้จ่าตามที่อยู่ของผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถที่ได้กรอกไว้ในสำเนาใบสั่ง ส่วนของ "บันทึกผู้ต้องหา" ตามข้อ 1 เพื่อจะส่งใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาตขับขี่ (หากถูกยึด) คืนให้ o        มอบเอกสารตามข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ พร้อมชำระค่าปรับตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง และเงินค่าใช้บริการตามที่ที่ทำการไปรษณีย์เรียกเก็บo        เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการให้ต่อไป ข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบImage1.       ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538)และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด นั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลำดับ
Image

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตามข้อ กำหนด
1 นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสีย สุขภาพอนามัย มาใช้ในทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
2 นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
3 นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 500 บาท
4 นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดี
กำหนดมาใช้ ในทางเดินรถ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 500 บาท
5 ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง สว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 200 บาท
6 ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 300 บาท
7 ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดิน รถไม่ติดธงสีแดง ไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายใน
ระยะ 150 เมตร
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
8 ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิด หรือ วัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้าย
แสดงถึงวัตถุ ที่บรรทุก
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปรับ 300 บาท
9 ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจาก รถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
10 ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
11 ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
12 ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตามข้อ กำหนด
13 ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
14 ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
15 ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -
16 ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้ ปรับตั้งแต่ 200-500บาท ปรับ 200 บาท
17 ไม่ขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุด ในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ปรับตั้งแต่ 400-1,000บาท -
18 เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ ปรับตั้งแต่ 400-1,000บาท ปรับ 400 บาท
19 ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
20 ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -
21 ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ปรับตั้งแต่ 400 –1,000 บาท ปรับ 400 บาท
22 ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็น
สำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ)
ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท
23 ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท
24 ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท
25 ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท
26 ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดย
ไม่ให้
สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ
ปรับไม่เกิน1,000 บาท ปรับ 400 บาท
27 กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท ปรับ 200 บาท
ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตามข้อ กำหนด
28 กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท ปรับ 400 บาท
29 กลับรถที่ทางร่วมทางแยก(เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้) ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท ปรับ 400 บาท
30 หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
31 ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
32 จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 ซม. ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
33 หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
34 หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถโดยไม่มีเหตุผลสมควร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
35 จอดรถบนทางเท้า ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
36 จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
37 จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
38 จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
39 จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
40 จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
42 ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -
ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ อัตราตามข้อ กำหนด
43 จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ปรับตั้งแต่ 200 - 500บาท ปรับ 200 บาท
44 ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด ปรับตั้งแต่ 200 - 500 บาท ปรับ 400 บาท
45 ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทาง แยกทีหลัง ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
46 ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ เคียง ทันที.
จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -
47 ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (เว้นแต่ กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร) ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
48 ไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางเมื่อทางนั้น มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ ปรับไม่เกิน 200 บาท ปรับ 100 บาท
49 เดินข้ามทางนอกทางข้าม เมื่อมีทางข้ามอยู่ภายในระยะ100 เมตร ปรับไม่เกิน 200 บาท ปรับ 100 บาท
50 ขี่ จูงไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง
การจราจร และไม่มีผู้ควบคุม
เพียงพอ
ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
51 วาง ตั้ง ยื่น หรือ แขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร โดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
52 ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
53 โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
54 ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน 2 คน ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
55 เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน รถแท็กซี่ ยินยอมให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลง รถยนต์ในขณะที่รถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟ หรือหยุดเพราะติดการจราจร ปรับไม่เกิน 500 บาท ปรับ 200 บาท
56 ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง50 เมตร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
57 กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท
58 ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือ
ประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ปรับ 300 บาท

Image
ข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ

2. ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)
Image

ลำดับ ข้อหาหรือฐานความผิด อัตราโทษ
1 ใช้รถไม่จดทะเบียน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2 ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
3 ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
4 ใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
5 ใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
6 เปลี่ยนแปลงสีของรถผิดจากที่จดทะเบียนไว้ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
7 เปลี่ยนปลงตัวรถหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากไปที่ จดทะเบียน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
8 ขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง) ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น เวลากลางคืน) โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
9 ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
10 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที (เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถตาม) ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
11 ขับรถไม่มีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถที่จะแสดงได้ทันที ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
12 ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
13 รับจ้างรถบรรทุกคนโดยสาร โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 คน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
14 ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
15 ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถ อีกคันหนึ่ง ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

   Image

 

Last Updated ( 15 ก.ค. 2009 12:28น. )
ประวัติสถานี PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 09:54น.

Image
1.  สถานที่ตั้ง ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และประวัติ
      สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรพุนพิน  ตั้งอยู่เลขที่  20  ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จุดพิกัดที่ NK259063  อยู่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  12  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร 651 กิโลเมตร      
     
ที่ดิน มีที่ดินทั้งหมด 10 ไร่ 43 ตารางวา     
    
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารที่ทำการ 2 หลัง, บ้านพักสัญญาบัตร 5 หลัง, บ้านพักชั้น
     ประทวน
5 หลัง (50 ห้อง),
บ้านพักตำรวจ (แฟลต) 1 หลัง (50 ห้อง),
    
ที่พักสายตรวจตำบล 10 แห่ง, ตู้ยามในเขตเทศบาล 2 แห่ง
     
ประวัติ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน จัดตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2463  หัวหน้าสถานีตำรวจคนแรกชื่อ จ.ส.ต.พุ่ม   ไม่ทราบนามสกุล  จนถึงปัจจุบันมีหัวหน้าสถานีตำรวจทั้งหมด 31  คน   ปัจจุบันมี พ.ต.อ.อภิชาติ  บุญศรีโรจน์    เป็นหัวหน้าสถานี ตำแหน่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน ซึ่งมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 
2550

 

2.  สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม อาณาเขตการติดต่อ เขตการปกครอง
     2.1 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นที่ราบ  มีภูเขา  พื้นที่ป่าชายเลนและมีแม่น้ำสายสำคัญมาบรรจบกัน  คือ  แม่น้ำตาปี กับ คลองพุมดวงและมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวบ้านดอน  มีถนนสายสำคัญคือ ถนนสาย 41 ติดต่อกับจังหวัดชุมพร  นครศรีธรรมราช  และถนนสาย 401 ติดต่อกับจังหวัดพังงา  ภูเก็ตและนครศรีธรรมราช
   
2.2 สภาพภูมิอากาศ    มี   2  ฤดู    คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวตั้งแต่เดือนมกราคม พฤษภาคม  นอกนั้นเป็นฤดูฝนอากาศจะเย็นและฝนตกชุกแต่  เดือนมิถุนายน ธันวาคม  ของทุกปี                                                                                                           
   
2.3 การคมนาคม         อำเภอพุนพินเป็นศูนย์กลางคมนาคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี      ที่สามารถติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางอากาศและทางน้ำ

 

 

2.5  เขตการปกครอง

สถานีตำรวจภูธรพุนพิน มีเขตการปกครองที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นเขตเทศบาล  1  เขตเทศบาล   มี  22  ชุมชน   พื้นที่ตำบล  12  ตำบล   มี 63  หมู่บ้าน  ดังนี้

1. เขตเทศบาลเมืองท่าข้าม  มี            22           ชุมชน

2. ตำบลท่าข้าม                มี             6           หมู่บ้าน

3. ตำบลพุนพิน                มี              3          หมู่บ้าน

4. ตำบลหัวเตย                มี              7          หมู่บ้าน

5. ตำบลมะลวน               มี              9          หมู่บ้าน

6.ตำบลศรีวิชัย                มี              3          หมู่บ้าน

7. ตำบลลีเล็ด                 มี              8          หมู่บ้าน

8. ตำบลหนองไทร           มี               5          หมู่บ้าน

9. ตำบลน้ำรอบ              มี               7          หมู่บ้าน

10.ตำบลบางงอน            มี              10          หมู่บ้าน

11.ตำบลท่าโรงช้าง          มี               5           หมู่บ้าน

12.ตำบลท่าสะท้อน          มี               6           หมู่บ้าน

13.ตำบลเขาหัวควาย        มี                4           หมู่บ้าน    

3.  สถานที่ บุคคลสำคัญ

   3.1   สถานที่สำคัญ มีดังนี้

 

1.  ตำรวจภูธรภาค 8

2. ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี     1        แห่ง

3. สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี                    1        แห่ง

4. กองบิน 7                                      1        แห่ง

5. โรงผลิตกระแสไฟฟ้าไอน้ำ                  1        แห่ง

6. โรงพยาบาล                                   3        แห่ง

7. ธนาคาร                                        9        แห่ง

8. ร้านค้าทอง                                     5        แห่ง

9. โรงแรม                                         5        แห่ง

10. สถานศึกษา

    -โรงเรียนสามัญศึกษา                       4       แห่ง

    -โรงเรียนประถมศึกษา                    58       แห่ง

   -โรงเรียนกลุ่มเอกชน                       10       แห่ง

11. ร้านค้าเปิด 24 ชม.                         5       แห่ง

12. ศาสนสถาน

   -วัดไทยพุทธ                                  58      แห่ง

   -สำนักสงฆ์                                     6      แห่ง

   -คริสต์จักร                                     1      แห่ง

            -มัสยิด                                         3      แห่ง

 

 

4.  ประชากร

               อำเภอพุนพินมีประชากรทั้งสิ้น      จำนวน   87,853 คน   ชาย 43,858  คน    หญิง 43,995  คน   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ  99.25 %   ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริตส์และอิสลามประมาณ  0.75 %

                                อาชีพหลักคือการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา , สวนปาล์มน้ำมัน , ทำนา, สวนผลไม้ นากุ้ง อาชีพรอง คือ ประมงและค้าขาย เป็นต้น

 

Last Updated ( 08 มิ.ย. 2010 09:36น. )
แผนที่อำเภอพุนพิน PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
09 ธ.ค. 2008 09:34น.

Image

แผนที่อำเภอพุนพินImage

Last Updated ( 13 ก.พ. 2009 07:53น. )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 43 - 49 of 49
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกนพดล  คุ้มภิรมย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code