หน้าแรก arrow ข้อมูลสถานีตำรวจ
ข้อมูลสถานีตำรวจ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 14:10น.

 มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร

2.30  ตัวชี้วัด 12  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)        

12.1 ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง

12.2 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กร  ด้วยตนเอง

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด
Image

Last Updated ( 24 ธ.ค. 2008 14:57น. )
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 14:07น.

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   

2.28  ตัวชี้วัด 9  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ               

2.29  ตัวชี้วัด 10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ดูรายงานาการปฏิบัติ...>>>Image

Last Updated ( 25 ธ.ค. 2008 07:26น. )
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 13:03น.

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

2.23 ตัวชี้วัด 4  ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

2.24 ตัวชี้วัด 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

2.25 ตัวชี้วัด 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.26  ตัวชี้วัด 7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.27 ตัวชี้วัด 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

 

 

ดูรายงานผลการปฏิบัติ....>>>Image

 

 

 

Last Updated ( 25 ธ.ค. 2008 07:25น. )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 43 - 49 of 60
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกกุณฑล  ฉลาดแพทย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code