หน้าแรก arrow ข้อมูลสถานีตำรวจ
ข้อมูลสถานีตำรวจ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 14:07น.

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   

2.28  ตัวชี้วัด 9  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ               

2.29  ตัวชี้วัด 10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ดูรายงานาการปฏิบัติ...>>>Image

Last Updated ( 25 ธ.ค. 2008 07:26น. )
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 13:03น.

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

2.23 ตัวชี้วัด 4  ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

2.24 ตัวชี้วัด 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

2.25 ตัวชี้วัด 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.26  ตัวชี้วัด 7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.27 ตัวชี้วัด 8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

 

 

ดูรายงานผลการปฏิบัติ....>>>Image

 

 

 

Last Updated ( 25 ธ.ค. 2008 07:25น. )
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 12:52น.

 

    คำสั่งสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

  ที่  142 /2551

                 เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551                                                 
                        ด้วยตำรวจภูธรภาค 8 ให้หน่วยในสังกัด จัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยให้หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ กองบังคับการ หรือเทียบเท่า  และ กองกำกับการ หรือสถานีตำรวจ  ดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งประกอบด้วย  4 มิติ  รวมจำนวนทั้งสิ้น  30 ตัวชี้วัด  เพื่อให้การจัดทำคำรับรองฯ  เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  จึงให้หน่วยในสังกัด  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองปฏิบัติราชการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของหน่วย  และรวบรวมข้อมูลจัดทำแฟ้มเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของตัวชี้วัด             ในความรับผิดชอบให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนของการปฏิบัติของตัวชี้วัดนั้นๆ  อย่างเป็นระบบ  เพื่อรอรับการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ตามรอบ 6, 9  และ 12  เดือน  ของหน่วยเหนือต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรพุนพิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551   เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล  และดำเนินการตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ สถานีตำรวจภูธร-พุนพิน   ดังนี้.-
1. คณะกรรมการอำนวยการ  
   1.1 พันตำรวจเอก อภิชาติ  บุญศรีโรจน์  ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน   เป็นประธานกรรมการ

ดูคำสั่งได้ที่  ....>>>

Last Updated ( 25 ธ.ค. 2008 07:24น. )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 43 - 49 of 59
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกนพดล  คุ้มภิรมย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code