หน้าแรก arrow ข้อมูลสถานีตำรวจ
ข้อมูลสถานีตำรวจ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 14:22น.

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

 2.1 ตัวชี้วัด  3.1.2    การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

2.2 ตัวชี้วัด  3.1.3    คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน 

2.3 ตัวชี้วัด  3.1.8    จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจรที่ให้บริการอำนวยการจราจรและบังคับใช้กฎหมายจราจรแก่ประชาชน 

2.4 ตัวชี้วัด  3.1.9   การควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.5 ตัวชี้วัด  3.1.10   การสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

2.6  ตัวชี้วัด  3.2   ร้อยละของสถานีตำรวจ (หน่วยงาน ระดับ Front Office) ที่มีการปฏิบัติงานและมีคุณภาพการ

ให้บริการในระดับมาตรฐาน 

        2.7 ตัวชี้วัด 3.3  ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

3.3.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ หน่วยงาน Front Office

3.3.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

2.8 ตัวชี้วัด 3.4  ระดับความสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็ง/การป้องกันแก้ไขอาชญากรรมในพื้นที่ ตาม Model The

 Strength of Community in Term of Crime Suppression and Prevention" 

2.9 ตัวชี้วัด 3.5  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามขั้นตอนการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุ  ประกอบด้วย.-

2.10 ตัวชี้วัด 3.6  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคดีแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551

3.6.1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

3.6.2 คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ

3.6.3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์     หมายเหตุ  ไม่นับรวมคดีเก่า

2.11 ตัวชี้วัด 3.7  ความสามารถในการจับกุมในแต่ละคดีที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551        

3.7.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

3.7.2 ปล้นทรัพย์

3.7.3 ชิงทรัพย์

3.7.4 ข่มขืน

2.12 ตัวชี้วัด 3.8  ความสำเร็จในการจับกุมคดีตามหมายจับค้างเก่า             

3.8.1 จำนวนการจับกุมคดีตามหมายจับค้างเก่า (คดี)

3.8.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมายจับคดีค้างเก่าของ ตร.

2.13 ตัวชี้วัด 3.9  ร้อยละของการจับกุมตามเป้าหมายด้านการปราบปรามยาเสพติด

3.9.1 นักค้ายาเสพติดรายสำคัญ

3.9.2 นักค้ายาเสพติดรายย่อย

3.9.3 หมายจับคดียาเสพติด

3.9.4 การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด   

2.14 ตัวชี้วัด 3.10 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวน (ตาม ป.วิ ป.อาญา/ปฏิญญาสากล ว่าด้วยผู้เสียหาย)

2.15 ตัวชี้วัด 3.11  ระดับความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของพนักงานสอบสวน   

2.16 ตัวชี้วัด 3.12  ร้อยละของพนักงานสอบสวนที่ผ่านการประเมินคุณภาพด้านการอำนวยความยุติธรรม                                            เป็นหัวหน้าคณะทำงาน                                          

2.17 ตัวชี้วัด 3.13  การพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนในส่วนของพนักงานสอบสวน     

2.18 ตัวชี้วัด 3.15  ระดับความสำเร็จในการแก้ไข/ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ  

2.19 ตัวชี้วัด 3.16  ความสำเร็จของการดำเนินการด้านความมั่นคงของชาติ      

3.16.1 การจับกุมผู้ลักลอบหนีเข้าเมือง

2.16.2 จำนวนผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายถูกส่งดำเนินคดี/ส่งกลับประเทศ  

2.20 ตัวชี้วัด 3.18  ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจที่มีต่อการดำเนินโครงการการพัฒนาตำรวจและครอบครัว

2.21 ตัวชี้วัด 3.19  ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ในการประกอบการพิจารณา

เลื่อนตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับแนวทางหรือคำสั่งหรือระเบียบที่กำหนดของตำแหน่งทั้งหมด

2.22 ตัวชี้วัดที่ 3.21 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดทำแผนการปรับปรงระบบงานตามตัวชี้วัด PMQA                 (ประเมินเฉพาะระดับ ตร. บช. และ บก.หรือเทียบเท่า)  

ดูรายงานาการปฏิบัติชุดที่ 1...>>>
ดูรายงานาการปฏิบัติชุดที่ 2...>>>
ดูรายงานาการปฏิบัติชุดที่ 3...>>>
ดูรายงานาการปฏิบัติชุดที่ 4...>>>
ดูรายงานาการปฏิบัติชุดที่ 5...>>>
ดูรายงานาการปฏิบัติชุดที่ 6...>>>

Last Updated ( 25 ธ.ค. 2008 08:43น. )
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 14:10น.

 มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร

2.30  ตัวชี้วัด 12  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)        

12.1 ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง

12.2 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กร  ด้วยตนเอง

12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด
Image

Last Updated ( 24 ธ.ค. 2008 14:57น. )
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ PDF Print E-mail
Written by Adm_Mr.Flyman   
24 ธ.ค. 2008 14:07น.

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   

2.28  ตัวชี้วัด 9  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ               

2.29  ตัวชี้วัด 10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ดูรายงานาการปฏิบัติ...>>>Image

Last Updated ( 25 ธ.ค. 2008 07:26น. )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 43 - 49 of 61
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพุนพิน


พันตำรวจเอกนพดล  คุ้มภิรมย์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจภูธรพุนพินให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน หรือ โทรศัพท์ 077-311250,311120

QR code