O13 ข้อมูลเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา สภ.พุนพิน ปีงบประมาณ 2567