O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทางสื่ออนไลน์ ​

line official : สภ.พุนพิน PCT